Rok 2017

24 stycznia odbyło się przekazanie Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej przez burmistrza Zenona Reszkę i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Andrzeja Trzcińskiego pomieszczenia biurowego. Symboliczne klucze do lokalu z rąk burmistrza odebrał prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski. W uroczystości otwarcia, oprócz zarządu Towarzystwa, wzięli udział zaproszeni goście, w tym zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorz Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Kultury Dariusz Sitarski, prezes BUTW Helena Szymańska, dyrektor ds. Sportu przy UMiG Włodzimierz Leduchowski, sekretarz Klubu Sportowego Błonianka Maciej Cieślak. W wyremontowanym ze środków UMiG Błonie biurze zostały umieszczone zbiory TPZB, będzie to również miejsce spotkań zarządu, w zamian za analogiczne pomieszczenie w Poniatówce, która nadal pozostaje oficjalną siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.


12 lutego po długiej bolesnej chorobie w wieku 71 lat zmarła Izabela Brzezińska. Od roku 2007 należała do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, uczestnicząc w statutowych zebraniach i spotkaniach, a także wycieczkach i innych imprezach. Amatorsko zajmowała się fotografowaniem, dokumentując naszą działalność. Jej zdjęcia Błonia były parokrotnie prezentowane na wystawach organizowanych przez Towarzystwo, znajdują się w publikacjach książkowych, w archiwalnych numerach BIS-u oraz w archiwum TPZB. Ciekawe błońskie pejzarze w różnych porach roku, uchwycone obiektywem aparatu, są do obejrzenia w zakładce "Nasze pasje".

Pozostanie w naszej serdecznej pamięci


Coroczny Bal Karnawałowy w Towarzystwie za nami.

18 lutego, jak co roku w karnawale, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej zorganizowało Bal Karnawałowy. Odbył się on w pięknie odnowionej Sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu. Przywitania ponad 110 członków, sympatyków stowarzyszenia dokonali w imieniu zarządu TPZB: sekretarz Anna Sawicka, skarbnik Elżbieta Tryniszewska i prezes Tomasz Wiśniewski. Następnie wspaniała orkiestra Kontrapunkt – pod batutą Sławomira Piotrowskiego, rozpoczęła bal tradycyjnym polonezem a następnie bawiła wspaniałą muzyką wszystkich gości do późnych godzin nocnych. O wyśmienitą oprawę kulinarną zadbała firma Kuch-Dar Catering z Restauracji Rynek MMXII.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Balu za wspaniałą zabawę i zapraszamy na kolejne bale, wyjazdy, spotkania, prelekcje, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

Zarząd TPZB


27 lutego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej podpisało umowę o współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, której założeniem jest współtworzenie "Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej". 
Głównym celem jest utworzenie i rozbudowywanie w ramach MBC Cyfrowych kolekcji zawierających dziedzictwo kulturowe regionu, narodowe, europejskie i światowe dziedzictwo kulturowe zgromadzone w regionie, piśmiennictwo naukowe, materiały edukacyjne i dydaktyczne oraz inne. Udostępnianie cyfrowego zasobu w Internecie, scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych w regionie, budowa warsztatu badawczego opartego o narzędzia elektroniczne i ochrona zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.
Współtworzenie tej biblioteki jest pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 

Z okazji przypadającej w 2017 roku 100. rocznicy powstania Klubu Sportowego Błonianka 10 marca podpisano porozumienie o współpracy, którego celem jest kultywowanie tradycji klubu oraz przygotowanie obchodów jego 100-lecia. Partnerami porozumienia są Gmina Błonie, Klub Sportowy Błonianka, Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, Centrum Kultury w Błoniu, Muzeum Ziemi Błońskiej i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

 

 

30 marca odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Stwierdzono kworum, obecnych było 51 osób. Przewodniczącym zebrania został honorowy prezes TPZB Roman Nowoszewski, protokolantem Barbara Kaniewska. Przyjęto zaproponowany porządek obrad. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Teresa Satkowska, Wanda Nowakowska i Zbigniew Wysocki. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZB za okres od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz plan działalności na najbliższy rok przedstawił prezes Tomasz Wiśniewski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zarządu przedstawiła Regina Laskowska. Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem zarządu TPZB. Jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu TPZB.

Po zakończeniu obrad odbyła się bardzo ciekawa gawęda o historii ziemiaństwa Błonia i jego okolic w wykonaniu Jerzego Oziemskiego i Bogdana Kubickiego, której moderatorem był Roman Nowoszewski.