Konkurs Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach

 

Regulamin Konkursu

ZIEMIA BŁOŃSKA W ZIELENI I KWIATACH”.

Organizator

   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej

wspólnie z Burmistrzem Błonia

Cele konkursu:

 

-         propagowanie idei promujących ochronę środowiska,

-         wspieranie działań lokalnego środowiska w tworzeniu oaz zieleni i kwiatów,

-         zachęcanie do tworzenia zielonych enklaw wokół własnych balkonów, domów, bloków czy ogródków działkowych,

-         podtrzymywanie chęci upiększania zielenią zarówno indywidualnych, prywatnych przestrzeni, jak również fragmentów przestrzeni publicznej zlokalizowanej w obrębie osiedli bloków mieszkalnych,

-         promowanie dbałości o piękne otoczenie.

Tematyka konkursu:

-         aranżacje zieleni i kwiatów w przestrzeni społecznej i prywatnej (bogaty dobór gatunków roślin, w tym ziół),

-         aranżacje i zagospodarowanie ogródków działkowych z uwzględnieniem doboru roślin ozdobnych i użytkowych (różnorodność drzew i krzewów owocowych)  oraz infrastruktury ogrodowej

-         ekologia w zielonych enklawach (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin),

Zasady konkursu:

1.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

I. balkony i ogródki przy bloku

II. ogrody i ogródki działkowe.

2.      W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Błonie.

3.      Zgłoszenie do konkursu polega na dostarczeniu co najmniej 4 fotografii prezentujących wygląd  ogrodu, balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub ogródka działkowego (z podaniem jego lokalizacji) w okresie od czerwca do września.

4.      Materiały fotograficzne należy składać osobiście do 30 września 2017 r.: w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu,                                ul. Nowakowskiego 10 pok. nr 4 lub w Centrum Kultury w Błoniu  – piętro II, pok. 203 (wejście przez salę konferencyjną) – w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym -   zał. Nr 1 do Regulaminu.

5.      W przypadku braku możliwości dostarczenia fotografii, zgłoszenia do konkursu można dokonać osobiście lub telefonicznie podając lokalizację typowanego balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub ogródka działkowego, a wówczas Komisja delegowana przez Zarząd TPZB dokona dokumentacji fotograficznej  zgłoszonych ”zielonych enklaw” i przyjmie zgłoszenie na wypełnionym formularzu – zał. Nr 2 do Regulaminu.

6.      Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od  1 czerwca  2017 r.  pod jednym z podanych niżej numerów:       22 725-30-06 wew. 160 -  Agnieszka Osówniak

-        669-051-570 Agnieszka Kurach

-        509-735-281  Anna Sawicka 

7.      Konkurs trwa do 30 września 2017 r.

8.      Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na październik/listopad 2017.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

-        O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury Konkursu zwane dalej Jury.

-        W wyniku głosowania Jury przyzna  nagrody główne oraz wyróżnienia. O ilości wyróżnień decyduje Jury.

-        Decyzja Jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna. W sprawie tej nie będą uwzględniane żadne reklamacje.

-        Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

-        Nazwiska laureatów oraz dokumentacja fotograficzna nagrodzonych i wyróżnionych enklaw zieleni (balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub ogródka działkowego) zostaną zaprezentowane na łamach gazety BIS, oraz na stronach internetowych www.tpzb.blonie.pl oraz  www.blonie.pl

- Nagrody zostaną wręczone publicznie w miejscu i czasie podanym przez Organizatora po rozstrzygnięciu konkursu.

Postanowienia końcowe

-        Wszelkie pytania należy kierować do Sekretarza TPZB p. Anny  Sawickiej  tel. 509 735 281                   lub Wiceprezes TPZB p. Agnieszki Kurach  tel. 669 051 570

-        W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.