Konkurs 'Ziemia błońska w zieleni i kwiatach'

Regulamin Konkursu
„ZIEMIA BŁOŃSKA W ZIELENI I KWIATACH 2018”.

Organizator
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
wspólnie z Burmistrzem Błonia
Cele konkursu:
- propagowanie idei promujących ochronę środowiska,
- wspieranie działań lokalnego środowiska w tworzeniu oaz zieleni i kwiatów,
- zachęcanie do tworzenia zielonych enklaw wokół własnych balkonów, domów, bloków czy ogródków działkowych,
- podtrzymywanie chęci upiększania zielenią zarówno indywidualnych, prywatnych przestrzeni, jak również fragmentów przestrzeni publicznej zlokalizowanej w obrębie osiedli bloków mieszkalnych,
- promowanie dbałości o piękne otoczenie.
Tematyka konkursu:
- aranżacje zieleni i kwiatów w przestrzeni społecznej i prywatnej (bogaty dobór gatunków roślin, w tym ziół),
- aranżacje i zagospodarowanie ogródków działkowych z uwzględnieniem doboru roślin ozdobnych i
użytkowych (różnorodność drzew i krzewów owocowych) oraz infrastruktury ogrodowej
- ekologia w zielonych enklawach (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin),
Zasady konkursu:
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
I. balkony i ogródki przy bloku
II. ogrody i ogródki działkowe.
2. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Błonie.
3. Zgłoszenie do konkursu polega na dostarczeniu co najmniej 4 fotografii prezentujących wygląd
ogrodu, balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub ogródka
działkowego (z podaniem jego lokalizacji) w okresie od czerwca do września.
4. Materiały fotograficzne należy składać osobiście do 30 września 2018 r.: w Wydziale Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10 pok. nr 4 lub w Centrum Kultury w Błoniu – piętro II, pok. 203 (wejście
przez salę konferencyjną) – w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszeniowym - zał. Nr 1 do Regulaminu.
5. W przypadku braku możliwości dostarczenia fotografii, zgłoszenia do konkursu można dokonać
osobiście lub telefonicznie podając lokalizację typowanego balkonu, ogródka przy bloku, budynku
jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub ogródka działkowego, a wówczas Komisja delegowana
przez Zarząd TPZB dokona dokumentacji fotograficznej zgłoszonych ”zielonych enklaw” i
przyjmie zgłoszenie na wypełnionym formularzu – zał. Nr 2 do Regulaminu.
6. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od 1 czerwca 2018 r. pod jednym z podanych niżej
numerów: 22 725-30-06 wew. 160 - Agnieszka Osówniak
- 669-051-570 Agnieszka Kurach
- 509-735-281 Anna Sawicka
7. Konkurs trwa do 30 września 2018 r.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na październik/listopad 2018.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE
Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród:
- O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury Konkursu zwane dalej Jury.
- W wyniku głosowania Jury przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia. O ilości wyróżnień decyduje Jury.
- Decyzja Jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna.
W sprawie tej nie będą uwzględniane żadne reklamacje.
- Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
- Nazwiska laureatów oraz dokumentacja fotograficzna nagrodzonych i wyróżnionych enklaw
zieleni (balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub
ogródka działkowego) zostaną zaprezentowane na łamach gazety BIS, oraz na stronach
internetowych www.tpzb.blonie.pl oraz www.blonie.pl
- Nagrody zostaną wręczone publicznie w miejscu i czasie podanym przez Organizatora po rozstrzygnięciu konkursu.
Postanowienia końcowe
- Wszelkie pytania należy kierować do Sekretarza TPZB p. Anny Sawickiej tel. 509 735 281
lub Wiceprezes TPZB p. Agnieszki Kurach tel. 669 051 570
- W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zał. 1

Zał. 2